Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW Nr 126 "Policja"

OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

Koło nr 126 „Policja”_we Włocławku 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

w dniu 18.12.2022  r. o godz. 10.00 (w pierwszym terminie), o godz.10.15 (w drugim terminie)

 

w  sali konferencyjnej  biura Okręgu Mazowieckiego we Włocławku ul. Sienkiewicza 15

(miejsce odbycia się Walnego zgromadzenia)

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW NR 126 „POLICJA”

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1.  Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2.  Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia - na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd Koła
 3.  Wybór Komisji: Mandatowej oraz  Uchwał i Wniosków.
 4.  Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
 5.  Protokół Komisji Mandatowej – Komisja stwierdza ważność Walnego Zgromadzenia.
 6.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7.  Przedstawienie  sprawozdania z działalności Zarządu Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 8.  Przedstawienie  sprawozdania finansowego za 2022 r.
 9.  Przedstawienie sprawozdania  z działaności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 10.  Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła  w 2021 r.
 11.  Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2023.
 12.  Przedstawienie i omówienie projektu preliminarza budżetowego Koła na rok 2023 
 13.  Dyskusja.
 14.  Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz  Rzecznika Dyscyplinarnego Koła 
 15.  Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Maz. dotyczącą wysokości składek członkowskich: ogólnozwiązkowej oraz na ochronę i zagospodarowanie wód.
 16.  Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2023 r. Upoważnienie  Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie działania Koła.
 17.  Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła
 18.  Wolne wnioski.
 19.  Zakończenie obrad.

 

* Koła, które zakończyły sprawozdawczość finansową przed 30 września 2021 winny zrobić sprawozdawczość od momentu jej zakończenia

       **  Dotyczy Kół prowadzących stanice//schroniska/łowiska

      *** Uchwałę podejmują Walne Zgromadzenia Kół, których Zarządy podjęły decyzję o włączeniu tego punktu do porządku obrad WZ.

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU       

ZARZĄD KOŁA

Wasze komentarze (0)