Praca z młodzieżą

 

 

Program edukacyjno – ekologiczny dla dzieci i młodzieży

W wyniku wspólnych ustaleń, Koło PZW nr 126 i Komenda Miejska Policji we Włocławku realizują od 2015 roku „Program edukacyjno – ekologiczny dla dzieci i młodzieży”.

Jego głównym przesłaniem jest rozbudzenie wśród adresatów konkursu wrażliwości estetycznych i potrzeby dbałości o otaczające nas środowisko naturalne.

W tym celu realizowane są  kolejne edycje konkursu plastycznego pn. „Czyste wody – zdrowe ryby”, a jego uroczysty finał odbywa się w maju we Włocławskim Centrum Kultury :BROWAR B".

Ponadto, Koleżanki i Koledzy z „Zespołu  Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologi  " oraz "Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych" Komendy Miejskiej Policji we Włocławku na przestrzeni całego roku w ramach spotkań z młodzieżą omawiają min. istotne z punktu widzenia Programu...”zapisy ustaw o ochronie środowiska naturalnego,  rybactwie śródlądowym, a także Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb odnoszące się w szczególności do potrzeby podnoszenia poziomu jej bezpieczeństwa w czasie spędzania czasu wolnego nad wodą.

Zaproszenie na konkurs plastyczny 2019

Sprawozdanie

z wykonania „Programu edukacyjno – ekologicznego” realizowanego przez Koło PZW nr 126 „Policja” oraz Komendę Miejską Policji we Włocławku w 2018 roku

 

 

            Podobnie jak w latach poprzednich Koło PZW nr 126 „Policja” oraz Komenda Miejska Policji we Włocławku podjęły się w 2018 roku realizacji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Czyste wody – zdrowe ryby”.

 

             W przedsięwzięciu tym, mającym wieloletnią tradycję, uczestniczyły dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Włocławka i  jego okolic.

 

            Koło nasze szukając nowych możliwości ekspozycji i poszerzenia form przekazu  postanowiło kontynuować zainicjowany w 2015 roku wspólnie z KMP we Włocławku  „Program edukacyjno – ekologiczny dla dzieci i młodzieży”.

W tym celu, w wyniku uzgodnień Zarządu Koła i kierownictwa Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, przy wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń ustalono, że utrzymamy formułę konkursu plastycznego, a poprzez kontynuowanie cyklu spotkań funkcjonariuszy Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii oraz Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych pionu prewencji” z  dziećmi z przedszkoli, młodzieżą ze szkół podstawowych i gimnazjów miasta i powiatu włocławskiego, zrealizujemy inicjatywę zwaną dalej „Programem…”.         Podstawową problematyką omawianą na tych spotkaniach  były min. istotne z punktu widzenia „Programu…….” wybrane fragmenty ustaw o rybactwie śródlądowym, ochronie środowiska naturalnego, a także Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

Wśród innych, ważnych zagadnień omawianych podczas spotkań było nadanie właściwej rangi potrzebie podnoszenia bezpieczeństwa młodzieży podczas spędzania czasu wolnego nad wodą.

 

            W konkursie plastycznym wzięło udział łącznie 612 dzieci z 24 placówek szkolno – wychowawczych. Młodych artystów wspierało 110 nauczycieli i wychowawców.

 

             Uroczysty finał konkursu  miał miejsce 16.05.2018 r. w  galerii wystawowej Włocławka mieszczącej się w Centrum Kultury „Browar II”.

            W spotkaniu uczestniczyło 30 autorów prac wyróżnionych. Reprezentowali oni cztery grupy wiekowe tj. przedszkola – klasy „0”, szkoły podstawowe klasy 1 – 3, klasy 4 – 6, oraz gimnazja i klasy 7 szkół podstawowych. W tym roku ustanowiono dodatkową kategorię wyróżnień przewidzianą dla szkół integracyjnych. W finale konkursu, w charakterze gości zaproszonych uczestniczyli ponadto rodzice i rodzeństwo oraz nauczyciele autorów prac wyróżnionych.

Nadesłane na konkurs prace oceniała specjalnie do tego celu powołana komisja, a jej działaniami kierował dyplomowany artysta malarz.

 

Przebieg uroczystości na bieżąco relacjonowała lokalna prasa i telewizja.

 

             Każdy z młodych artystów otrzymał atrakcyjne nagrody rzeczowe/stosowne do grupy wiekowej/. Ponadto uczestniczący w uroczystości przedstawiciele Komendy Miejskiej we Włocławku wręczyli wszystkim drobne upominki.”.

 

             Nie zapomnieliśmy również o nauczycielach i wychowawcach, którzy ideę konkursu przekazali swoim podopiecznym przyczyniając się do rozbudzenia u nich twórczej wyobraźni i promocji naszego stowarzyszenia. Każdy z 110 pedagogów otrzymał okolicznościowy list gratulacyjny podpisany przez Komendanta Miejskiego Policji i Prezesa Koła PZW nr 126 „Policja”.

 

            Na realizację projektu wydaliśmy około 2000 złotych z funduszy koła oraz 500 złotych otrzymanych z Okręgu Mazowieckiego. Ponadto w ramach sponsoringu otrzymaliśmy z księgarni „Żak” we Włocławku książki o tematyce ekologicznej/wartości 100 zł/, a firma „Biuromechanik”z Włocławka wykonała nieodpłatnie niezbędne ilości kolorowych druków pism informujących o konkursie i listów gratulacyjnych dla nauczycieli.

 

            Dodatkowego podkreślenia wymaga fakt, iż konkursie/podobnie jak w latach poprzednich/ uczestniczyły dzieci z 4 włocławskich szkół dla niepełnosprawnych tj: 2 szkół integracyjnych i 2 szkół z klasami integracyjnymi, zlokalizowanymi przy ul. Leśnej, Nowomiejskiej i Wienieckiej. Z tych placówek nadesłano na konkurs kilkadziesiąt prac.   

 

            Dokładne i szczegółowe informacje dotyczące opisywanego przedsięwzięcia/zdjęcia z przebiegu finału konkursu/zamieściliśmy na stronie internetowej naszego koła.

 

            Dopełnieniem całości wspólnie realizowanego projektu są wyniki pracy Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii oraz Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

W omawianym okresie grupa wykwalifikowanych i sprawdzonych w pracy z młodzieżą funkcjonariuszy odbyła szereg spotkań z dziećmi w przedszkolach, uczniami szkół podstawowych i gimnazjów, by w formie wykładów, pogadanek, dyskusji realizować założenia „Programu...”, a także w ramach szeroko pojętej edukacji prawnej wskazywać na potrzebę unikania sytuacji mogących mieć negatywne skutki dla ich bezpieczeństwa własnego. Wszystkie te działania były skoordynowane i uzgadniane z kierownictwem placówek szkolno – wychowawczych i kadrą nauczycielską.

 

            Działaniami, o których wyżej mowa do dnia 23.10.2018 r. objęto: 6 przedszkola, 10 szkół podstawowych.. W spotkaniach uczestniczyło łącznie około 450 dzieci i młodzieży oraz w każdym przypadku nauczyciele i wychowawcy. Ze względu na duże zainteresowanie szkół i przedszkoli powyższą problematyką, w kolejnych miesiącach 2018 roku Wydział Prewencji tutejszej KMP będzie kontynuował powyższe spotkania.

 

Z przytoczonych wyżej danych wynika, że realizowanym wspólnie projektem bezpośrednio objęto  ok. 1050 dzieci i młodzieży oraz ponad 130 nauczycieli i wychowawców.

 

            W opinii kierownictwa służbowego Komendy Miejskiej Policji i zarządu naszego Koła inicjatywa wspólnej realizacji „Programu….” okazała się właściwa i pożyteczna z punktu widzenia społecznego, a także była formą realizacji zadań statutowych każdej z zainteresowanych stron. Z tego też względu widzimy potrzebę kontynuowania „Programu…..” w roku przyszłym.

 

                                                       

 

                                                                                     

 

Wasze komentarze (0)