Regulaminy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 3/2014.
Zarządu Koła PZW nr 126 „POLICJA” Włocławek
z dnia 26.02.2014
 


Regulamin towarzyskich zawodów w wędkarstwie spławikowym Koła PZW nr 126 „POLICJA” Włocławek

 

1. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW

1.1. Organizatorem poszczególnych rodzajów zawodów wędkarskich koła jest Zarząd Koła nr 126 „POLICJA”. Za przygotowanie przedsięwzięć sportowych pod względem technicznym (przygotowanie i zabezpieczenie łowiska, dostarczenie sprzętu i akcesoriów niezbędnych do ich sprawnego przeprowadzenia) odpowiedzialny jest wiceprezes do spraw sportowych. W zależności od potrzeb Zarząd Koła może dokooptować do pomocy przy organizacji zawodów innych członków Koła, kierując się ich kwalifikacjami i przydatnością do realizacji zadań o których wyżej mowa.

1.2. Zawody mogą mieć charakter jednoturowych i wieloturowych z podziałem na sektory.

1.3. W zawodach przyjmuje się jednakowe zasady wyznaczania i oznaczania sektorów i stanowisk w sektorach:
- na wodach płynących - rosnąco zgodnie z biegiem nurtu,
- na wodach stojących - rosnąco od lewej do prawej granicy wytyczonego odcinka terenu zawodów, patrząc w kierunku lustra wody,
- na wodach okresowo zmieniających kierunek lub o zatrzymywanym przepływie rosnąco zgodnie z naturalnym nurtem.
Sektory i stanowiska muszą być wyznaczone i oznakowane przed rozpoczęciem losowania.
Oznakowanie sektorów i stanowisk powinno być wykonane w sposób jednoznaczny i czytelny.
Przyjmuje się literowe oznaczenia sektorów: A, B, C...
Przyjmuje się cyfrową numerację stanowisk w sektorach:
- w przypadku stanowisk jednoosobowych - Al, A2, A3...,

1.4. We wszystkich zawodach obowiązuje zasada przydzielania zawodnikom sektorów, stanowisk, numerów startowych, na podstawie losowania w oparciu o system komputerowy lub na podstawie losowania dokonanego przez zainteresowanego zawodnika lub jego przedstawiciela.
W zawodach wieloturowych obowiązuje zasada dokonywania oddzielnych losowań dla każdej z tur zawodów dla zapewnienia losowej wymiany zawodników w sektorach kolejnych tur zawodów.
Losowania sektorów dokonuje się podczas oficjalnej odprawy technicznej.
Dopuszcza się alternatywnie: dokonanie ponownych losowań w kolejnych dniach zawodów lub podczas jednej odprawy technicznej. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom
zawodów pełnej informacji o dokonanych losowaniach.

1.5. W zawodach wędkarskich przyjmuje się zasadę stosowania wag o dokładności równej 5 gramów, lub większej. Wyniki ważenia należy protokółować z zaokrągleniem (zgodnie z regułami matematycznymi) do 5 gramów.
Ponadto obowiązują zasady:
- ważenia ryb zawodników w danym sektorze wyłącznie jedną, tą samą wagą,
- ważenia ryb we wszystkich sektorach tej samej kategorii wagami tego samego typu, w przypadku rozgrywania danej kategorii wielosektorowo.

1.6. Przy organizacji wszystkich zawodów należy dokładnie określić miejsce zawodów.

1.7. W zawodach jednoturowych i wieloturowych organizator jest zobowiązany wywieszać wyniki po każdej turze zawodów w ogólnie dostępnym, określonym przez komisję sędziowską miejscu. Po zakończeniu zawodów, główna komisja sędziowska jest zobowiązana do opublikowania wyników nie później niż w 2 godziny po zakończeniu zawodów, jednak nie później niż 30 minut przed ogłoszeniem wyników i dekoracją zwycięzców.

1.8. Wędkarze uczestniczący w zawodach są zobowiązani do przebywania w miejscu zakończenia zawodów do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników i uroczystego zakończenia zawodów.

1.10. Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny za jakość i ilość łowionych ryb i korzystanie ze sprzętu wędkarskiego zgodnie z wymogami R.A.P.R. oraz za przestrzeganie zasad w nim zawartych.

2. TEREN ZAWODÓW.

2.1. Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka brzegu przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć jednakową głębokość, nie mniejszą niż 1,00 metr.

2.2. Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, powinien przebiegać w miarę możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być równowartościowe.
W przypadku występowania na stanowisku stałego elementu znacznie ułatwiającego lub utrudniającego wędkowanie w stosunku do pozostałych zawodników (kładka, ostroga, itp.), teren ten należy wyłączyć z wędkowania.

2.3. W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć z wędkowania obszar po 25m od rzutu pionowego linii.

2.4. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 10 do 15 metrów.

2.5. Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie pasem neutralnym o szerokości 1 metra (strefa ta może zostać zmniejszona lub nawet zaniechana).

2.6. W przypadku rozgrywania zawodów wielosektorowych pomiędzy sektorami powinna być wyznaczona strefa neutralna o szerokości 10 metrów (strefa ta może zostać zmniejszona lub nawet zaniechana). Sektory jednej kategorii wiekowej od drugiej nie muszą być od siebie oddzielone strefą neutralną.

3. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

3.1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik, obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego
obciążenia zestawu. Podczas łowienia na wodzie bieżącej, (przy dowolnej prędkości) i stosowaniu metody przytrzymania zestawu, obciążenie podstawowe powinno być tak ustawione, aby po puszczeniu zestawu nie dotykało dna i nie przeszkadzało naturalnemu przesuwaniu się zestawu. Dozwolone jest stosowanie kołowrotka. W zależności od kategorii wiekowej zawodów określonej przez organizatora, obowiązują limity maksymalnej długości wędki:
- kadeci U14 - 10,0m
- kobiety, juniorzy U18 - 11,5m
- seniorzy - 13,0m.
W przypadku, kiedy podczas trwania tury zawodów sędzia zauważy lub ktoś mu wskaże, ewidentne naruszenie powyższego punktu, ma prawo zażądać skontrolowania zestawu nie czekając do zakończenia tury. W tym przypadku zawodnika obowiązuje zakaz zmiany uzbrojenia wędki (pozycji spławika, zmiany ciężaru obciążnika, zerwania końcówki obciążenia itp.). Jeśli zawodnik odmówi przeprowadzenia kontroli lub zmieni uzbrojenie zestawu – decyzję w powyższej sprawie podejmuje Główna Komisja Sędziowska.

3.2. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie” z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

3.3. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z wędką, niezależnie od stosowanej metody łowienia.

3.4. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Siatka: okrągła o średnicy obręczy minimum 40 cm, prostokątna o przekątnej minimum 50 cm, długość minimum 2,5 metra. Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne, ale po dokonaniu kontroli technicznej zanęt i przynęt.
Niedozwolone jest stosowanie innego systemu do przetrzymywania ryb.

3.5. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak:
proca, podbierak, platformy o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może stać (siedzieć); platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje organizator za zgodą Sędziego Głównego). Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego.

3.6. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych.
Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb (także jako dodatków do zanęty). Ogranicza się ilość używanych zanęt do 17 litrów  na jedną turę na jednego zawodnika. Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana, gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami, itp. i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego (w ramach limitu w stanie suchym dopuszcza się tylko atraktory i kleje). Zanęta nie może być ubita w pojemniku. Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedną turę, w tym maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej).
Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza upoważniona komisja techniczna nie później niż na 40 minut przed sygnałem do nęcenia zanętą ciężką (trzeci sygnał), rozpoczynając od stanowiska nr 1 w podsektorze lub sektorze.
Skład Komisji Technicznej:
sędzia sektorowy;
sędzia wagowy;
sędzia kontrolny.
Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak również mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawilżanie zanęty z użyciem
czegokolwiek (rąk, zraszacza, gąbki, pojemnika itp.) jest całkowicie zabronione, natomiast dopuszcza się użycie zraszacza do klejenia robaków i nawilżania gliny, która nie może być łączona z zanętą przed sygnałem „wolno nęcić”. Użycie zraszacza do zwilżania zanęty jest dozwolone po sygnale „wolno nęcić” (trzeci sygnał) Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję Techniczną.

3.7. Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:
- zanęta ciężka - bryła zanęty dowolnej wielkości (uformowana dopiero po dokonanej kontroli
ilości zanęt i przynęt). Nie wrzucone kule zanęty ciężkiej po sygnale „wolno łowić” (czwarty
sygnał) należy rozkruszyć.
- zanęta lekka - bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo z pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, ect.) Wyjątek stanowi nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika jedną ręką ale kula może być formowana przy użyciu obu rąk.
Bryła zanęty lekkiej nie może być uformowana przed sygnałem „wolno łowić” (czwarty sygnał).
Zabrania się używania zanęty w opakowaniach umocowanych na lince. Dopuszczalne jest nęcenie pojemnikiem (kubeczkiem) znad wody umieszczonym na szczytówce wędki.
W zależności od kategorii wiekowej zawodnika długość zastawu służącego do nęcenia oraz do badania głębokości nie może przekraczać maksymalnej długości wędki określonej w pkt. 3.1. W czasie nęcenia pojemnikiem znad wody zestaw do wędkowania musi być wyjęty z wody.

4. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

4.1. Zawody mogą być rozgrywane w kategoriach: seniorów (mężczyzn i kobiet), juniorów i kadetów.

4.2. Losowanie sektorów i stanowisk odbywa się na każdą turę oddzielnie.
Dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów jednego dnia.

4.3. Zawody jednoturowe, dwuturowe, jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym łowisku lub na różnych łowiskach.

4.5. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 4 godziny. W przypadku rozgrywania 2 tur zawodów jednego dnia, czas trwania każdej z nich wynosi 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 1 godzinę.

4.6. Po otrzymaniu i założeniu numerów startowych lub identyfikatorów zawodnicy udają się na wylosowane stanowiska.
Sędzia główny zawodów może wyrazić zgodę zawodnikom na wejście na stanowiska po zakończonym losowaniu stanowisk.
Obowiązują następujące sygnały:
- pierwszy sygnał – na 90 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik wkracza na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów.
- drugi sygnał – na 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt,
- trzeci sygnał - na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może
rozpocząć nęcenie zanętą ciężką,
- czwarty sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej,
- piąty sygnał oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut,
- szósty sygnał oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami pozostaje w wodzie.
Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, ale słyszalne na całym terenie zawodów. We wszystkich przypadkach liczy się początek sygnału.

4.7. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić i nęcić w obrębie pasów neutralnych). Ryba która jest holowana i wyjdzie poza stanowisko i pokaże się w strefie neutralnej lub na stanowisku sąsiedniego zawodnika jest zaliczona, jednakże jeżeli żyłka z rybą zostanie zahaczona przez żyłkę sąsiada, ryba musi być bezzwłocznie wypuszczona do wody; w przypadku kiedy zawodnik odmówi i wrzuci rybę do siatki bez wcześniejszej zgody sędziego, wówczas, podczas ważenia, sędzia wagowy musi zważyć osobno największą rybę danego gatunku i odnotować jej wagę w karcie startowej zawodnika. Po naradzie Głowna Komisja Sędziowska zdecyduje czy zaliczyć wagę ryby do całkowitej wagi wszystkich złowionych ryb.

4.8. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać z niej według swego uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich stanowiskach w łowieniu - rzucaniem zanęty i holowaniem ryb oraz że nie będzie sztucznie przedłużał linii brzegowej.
Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i z rozwagą.
Zabrania się:
- wchodzenia bez potrzeby do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów,
- wyrzucania do łowiska zanęty, po turze zawodów,
- używanie echosond,
- używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka,
Dopuszcza się pomoc trenera przy ustawianiu platformy w kategorii kobiet i kadetów.

4.9. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 1 i 5 sygnałem) nie wolno korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych. Trener ma prawo wejścia na stanowisko swego zawodnika i udzielania mu porad ustnych. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem części do złamanej wędki, które mogą być wymienione za pośrednictwem sędziego.
Sędzia może także pomóc zawodnikowi rozłączyć zakleszczone elementy wędki i podać napoje chłodzące.

4.10. Po zakończeniu zawodów (po 6 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby sędziemu kontrolnemu. Zawodnik (lub jego przedstawiciel - kierownik, trener drużyny) jest obecny przy ważeniu ryb. Bezpośrednio po zważeniu ryb, zawodnik lub jego przedstawiciel podpisuje kartę startową, akceptując wagę złowionych ryb. Waga powinna być przenoszona wzdłuż stanowisk w odwrotnej kolejności sektorów i stanowisk w sektorach.

4.11. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
W turze zawodów:
- zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia gruntu, nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia,
- używanie wędki oraz siatki i platformy niezgodnej z wymogami regulaminu,
- nęcenie zanętą ciężką po czwartym sygnale oraz za nie regulaminowe formowanie zanęty lekkiej mimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego,
- łowienie na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego zwrócenia
uwagi przez sędziego,
- opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny,
- używanie echosond,
- używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka,
- wyrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt po turze zawodów,
- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym,
- nie przestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej.

W całych zawodach:
- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
- nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego),
- za wnoszenie i posiadanie na stanowisku dodatkowej (ponad wyznaczony limit) zanęty lub przynęty po dokonanej kontroli przez komisję techniczną,
 

4.12 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BURZY.

4.12.1. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów:
- żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał - koniec fazy przygotowania).
Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może odbyć się normalnie lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana.

4.12.2. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury - zawody zostają natychmiast przerwane;
Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:
- pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia stanowiska. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane.
- drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko,
- trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.
Czas trwania tury może zostać skrócony jeśli program zawodów nie pozwala na kontynuację do końca planowanych czterech godzin wędkowania (na podstawie decyzji podjętej przez Główną Komisję Sędziowską).

5. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.

5.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.

5.2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu ponownie wracają do siatki zawodnika i są przechowywane w wodzie do chwili zakończenia ważenia ryb w sektorze, na sygnał sędziego sektorowego zostają natychmiast wpuszczone do
wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.

5.3. Do połowu nie zalicza się ryby, która:
- została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów,
- odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana podbierakiem lub ręką.
W powyższych przypadkach ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego kontrolnego, musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona do wody.

5.4. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami.

6. PUNKTACJA.

6.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

6.2. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych. Punkty te odliczane są od ilości punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów ochronnych.

6.3. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych.

7. ZASADY USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW.

7.1. Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty zawodnika uzyskane za wagę złowionych ryb wraz z ewentualnymi punktami karnymi.

7.2. Miejsce "ex aequo", to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jednego zawodnika.
Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych „ex aequo” przyznaje się kolejne miejsce po ilości wyprzedzających go zawodników.

7.3. Zawodnik zdyskwalifikowany jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym lub sektorze danej kategorii) plus 1. W przypadku dyskwalifikacji, kolejni zawodnicy utrzymują swoje dotychczasowe miejsca (np. zawodnik „X” sklasyfikowany na 3 miejscu został zdyskwalifikowany, następny zawodnik utrzymuje swoje miejsce i otrzymuje 4 pkt.).

7.4. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się na podstawie liczby
punktów zdobytych przez zawodnika. Jeżeli i ona jest równa zawodnicy otrzymują liczbę punktów równą średniemu miejscu, które by zajęli (przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów każdy; przykład nr 2: trzech zawodników ma miejsce 8 – sumuje się (8+9+10):3=9 punktów każdy). Zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów równą średniej wartości miejsc nie przydzielonych w ich sektorze (przykład 1: 25 zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują (12+25):2=18,5 punktów każdy; przykład nr 2: 33 zawodników, sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty od 1 do 6 i 27 zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+33):2=20 punktów każdy; przykład nr 3: 33 zawodników, trzydziestu z nich złowiło ryby, a trzech nie złowiło żadnej. Ci ostatni otrzymują (31+33):2=32 punkty każdy). Jeżeli jest tylko jeden zawodnik, który nie złowił żadnej ryby w sektorze, otrzyma on liczbę punktów równą ostatniej pozycji w sektorze (np. 33 zawodników, 32 złowiło rybę, jeden nie złowił i otrzymuje on 33 punkty).


7.5. Klasyfikacja w zawodach wieloturowych.

7.5.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach, a w przypadku rozgrywania zawodów wieloturowych – w sektorach ustala się dodając numery miejsc zajętych przez zawodnika w sektorach w kolejnych turach. Mniejsza suma miejsc decyduje o wyższym miejscu zawodnika. Zawodnik, który w kolejnych turach zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby, nie jest klasyfikowany w klasyfikacji końcowej).
Przy jednakowej sumie miejsc, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach, a następnie największa jednostkowa waga indywidualnego zawodnika w jednej z dwóch tur.
Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. Zawodnik zdyskwalifikowany we wszystkich turach nie jest klasyfikowany.

7.5.2. Zawodnicy uczestniczący tylko w jednej turze zawodów, zostają sklasyfikowani na końcu klasyfikacji indywidualnej i w kolejności zajmowanych miejsc.

Uwaga:
Sędzia główny w zależności od potrzeb (charakter łowiska, warunki pogodowe itp.) może ograniczyć czas przygotowania do zawodów oraz ilość używanej zanęty i przynęty.

 


Zarząd Koła PZW nr 126 „POLICJA” Włocławek.

 

Regulamin rocznej klasyfikacji Grand Prix Koła PZW nr 126 „Policja” Włocławek w wędkarstwie spławikowym

 1. Podstawą wyłaniania najlepszych zawodników w dyscyplinie spławikowej Koła PZW nr 126 „Policja” są wyniki jakie uzyskują wędkarze startujący w:
  • Spławikowych Mistrzostwach Koła
  • Towarzyskich spławikowych zawodach Koła
 2. Miejsce uczestniczącego w rywalizacji sportowej jest wynikiem sumy punktów uzyskanych przez zawodnika w w/w zawodach.
 3. Zasady ustalania punktacji:
  • za zwycięstwo w zawodach/ sektorze/, zawodnik otrzymuje 1 punkt, za zajęcie 20 miejsca odpowiednio 20 punktów;
  • za nie złowienie ryby  lub nieobecność , zawodnik otrzymuje liczbę punktów równą ilości zawodników w tych zawodach lub najliczniej obsadzonym sektorze + 1;
  • wyniki w zawodach wieloturowych i wielosektorowych liczone są osobno ,  jak odrębne zawody;
  • do ustalenia rocznej klasyfikacji GPX nie uwzględnia się najgorszego wyniku zawodnika;
  • przy równej ilości punktów uzyskanych za miejsca w zawodach/sektorach/, o wyższej pozycji zawodnika decyduje większa suma punktów  za wagę ryb. Przy dalszej równości zajmują oni miejsca ex aequo.
 4. Zwycięzcą klasyfikacji zostaje zawodnik, który uzyskał najmniejszą sumę punktów.
 5. Klasyfikacją roczną Grand Prix Koła prowadzi się w kategorii seniorów i o ile to możliwe w kategorii  kobiet, juniorów i kadetów.
 6. Zwycięscy rocznej klasyfikacji GPX w sposób uroczysty wyróżniani są pucharami i okolicznościowymi dyplomami.
 7. Wyniki klasyfikacji Grand Prix brane są pod uwagę przy ustalaniu składu reprezentacji Kola na zawody wyższej rangi/np. okręgowe, między kołowe/.
 8. Wyniki klasyfikacji GPX publikowane są na stronie internetowej Koła PZW nr 126 „Policja”.

Zarząd Koła PZW nr 126 „Policja” Włocławek

 

 

Odnośniki: 

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego 2020 - skrót/tabela

Wasze komentarze (0)