Kierunki działań Koła PZW Nr 126 "Policja" przyjęte na Walnym Sprawozdawczo - Wyborczym Zgromadzeniu w dniu 7.11.2021 roku

PROTOKÓŁ

Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Koła Nr 126 „Policja

 

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący - .Henryk Kmieć.

2. Sekretarz - Marek Paściak

3. Członek    Dawid Krajewski

 

Komisja po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu Koła, sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, oraz po omówieniu wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu członków Koła, przedstawia projekty następujących uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdań finansowych Zarządu Koła za  2020 i 2021 r.

2) zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Koła za 2020 i 2017-2021 r.

3) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła za 2020 i 2017-2021 r.

4) zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Koła za  2017-2021 r.

5) udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu za 2017-2021 r.

6) ustalenie ostatecznej liczby członków Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

7) wyboru Prezesa Zarządu, członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Delegatów i Zastępców Delegatów na Okręgowy Zjazd delegatów Okręgu Mazowieckiego PZW. 

8) przyjęcia planu działania Koła PZW na okres kadencji …2022-2024

9) przyjęcie Planu pracy i preliminarza budżetowego Koła na …2021 rok.

oraz wnioski :

 

Do Zarządu Okręgu:

W tzw. punktowej ocenie pracy kół PZW  uwzględnić, jako punkt oddzielny lub alternatywny, dobrze prowadzoną stronę internetową Koła . Z naszych kilkuletnich doświadczeń i obserwacji  jasno wynika, że głównym źródłem pozyskiwania nowych , zwłaszcza młodych wiekiem wędkarzy do PZW , jest dostęp do informacji związanych z funkcjonowaniem Związku oraz lokalną ofertą Kół funkcjonujących w terenie.

 

Do Zarządu Koła:

1.  Rozwijanie działalności  sportowo –rekreacyjnej poprzez :

     - organizację zawodów spławikowych, spinningowych i podlodowych;

     - szukanie nowych i atrakcyjnych łowisk z dobrym dojazdem i dostępem do stanowisk , w miarę zasobnych w ryby;

     - kontynuowanie towarzysko – rekreacyjnych spotkań nad wodą, połączonych z poznawaniem nowych metod połowu ryb i promowanie aktywnego wypoczynku  nad wodą;

      - pozyskiwanie kandydatów na sędziów dyscyplin wędkarskich i stwarzanie możliwości do uzyskania przez nich licencji;

   2.  Utrzymanie i rozwijanie pracy z młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem  „Programu edukacyjno – ekologicznego” dla dzieci i młodzieży poprzez:

        - organizację konkursu plastycznego dla dzieci i młodzież pn. „Czyste wody – zdrowe ryby” , przy    ścisłej współpracy z placówkami szkolno – wychowawczymi;;

        -   spotkania  z dziećmi i młodzieżą  w szkołach policjantów z „Ogniwa prewencji nad wodą i terenach przywodnych”, gdzie będzie omawiana problematyka bezpiecznego spędzania czasu nad wodą i wybranych elementów R.A.P.R.;

         - kontynuowanie działalności „Szkółki wędkarskiej”.

3. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie pracy G.S.S.R. ze szczególnym 

ukierunkowaniem zadań na ochronę wód PZW. Kontynuowanie i rozwijanie współpracy z Policją i Państwową Strażą Rybacką.

4. Kontynuowanie działań promujących pracę i dorobek Koła poprzez:

     - prowadzenie i wzbogacenie zawartości strony internetowej Koła usytuowanej na portalu OM PZW.

5. Pozyskiwanie nowych, chętnych do pracy społecznej Kolegów na rzecz Koła PZW Nr 126 „Policja”

 

Wnioski zgłoszone w toku dyskusji nie mogą być sprzeczne ze Statutem PZW i przepisami prawa.

 

Projekty uchwał i wniosków stanowią integralną część protokołu.

 

---

Plan działania Koła PZW Nr 126 na 2022 rok

Zarząd Koła PZW Nr 126 „Policja” proponuje podjęcie i realizacje następujących kierunków i zadań w 2022 roku, a także ich kontynuację w latach następnych nowej kadencji:

1.  Utrzymanie stanu liczby wędkarzy Koła z 2021 roku;

2.  Rozwijanie działalnośći  sportowo –rekreacyjnej poprzez :

     - organizację zawodów spławikowych, spinningowych i podlodowych;

     - szukanie nowych i atrakcyjnych łowisk z dobrym dojazdem i dostępem do stanowisk , w miarę zasobnych w ryby;

     - kontynuowanie towarzysko – rekreacyjnych spotkań nad wodą, połączonych z poznawaniem nowych metod połowu ryb i promowanie aktywnego wypoczynku  nad wodą;

      - pozyskiwanie kandydatów na sędziów dyscyplin wędkarskich i stwarzanie możliwości do uzyskania przez nich licencji;

   3.  Utrzymanie i rozwijanie pracy z młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem  „Programu edukacyjno – ekologicznego” dla dzieci i młodzieży poprzez:

        - organizację konkursu plastycznego dla dzieci i młodzież pn. „Czyste wody – zdrowe ryby” , przy    ścisłej współpracy z placówkami szkolno – wychowawczymi;;

        -   spotkania  z dziećmi i młodzieżą  w szkołach policjantów z „Ogniwa prewencji nad wodą i terenach przywodnych”, gdzie będzie omawiana problematyka bezpiecznego spędzania czasu nad wodą i wybranych elementów R.A.P.R.;

         - kontynuowanie działalności „Szkółki wędkarskiej”.

4. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie pracy G.S.S.R. ze szczególnym 

ukierunkowaniem zadań na ochronę wód PZW. Kontynuowanie i rozwijanie współpracy z Policją i Państwową Strażą Rybacką.

5. Kontynuowanie działań promujących pracę i dorobek Koła poprzez:

     - prowadzenie i wzbogacenie zawartości strony internetowej Koła usytuowanej na portalu OM PZW.

6. Pozyskiwanie nowych, chętnych do pracy społecznej Kolegów na rzecz Koła PZW Nr 126 „Policja”

UWAGA: Szczegółowym rozpisaniem zadań na 2022 rok winien się zająć nowy Zarząd Kola.

Zarząd Koła PZW Nr 126 „Policja”

 

---

Kierunki działań oraz założenia, które stanowią podstawę do opracowywania terminarza imprez wędkarskich Koła PZW Nr 126 „Policja” na 2022 rok

 

Podstawą opracowania terminarza przedsięwzięć wędkarskich Koła na 2022 rok jest pod  przyjęty na Walnym Sprawozdawczo[- Wyborczym Zgromadzeniu Członków Koła ”Plan działania…..” oraz powiązane z nim następujące elementy/priorytety/:

• podstawowym, wiodącym łowiskiem pozostaje Żwirownia Skoki II/łowisko jest i winno być  intensywnie zarybiane/, od kilku lat to najczęściej rezerwowany akwen w tej części OM PZW;

• Koło utrzymuje charakter sportowy;

• wybór łowisk, terminy zawodów, atmosfera w trakcie ich trwania/eliminowanie nagannych niesportowych zachowań/, winny skłaniać jak największą liczbę wędkarzy do uczestnictwa w przedsięwzięciach, bez względu na wiek,, posiadany sprzęt czy dopuszczone metody połowu;

• wysokość nagród rzeczowych winna być spłaszczana przy jednoczesnym zwiększaniu ich liczby;

• w przypadku zmniejszenia zagrożenia epidemicznego, posiłki dla uczestników zawodów finansowane będą/?/ z budżetu Koła/te wydatki nie dotyczą otwartych zawodów między kołowych/;

• Zarząd  jest otwarty na możliwość tworzenia w ramach Koła, sekcji, które skupiały by wędkarzy zainteresowanych  łowieniem metodami mniej popularnymi np. metodą zestawu skróconego, „bolońską”, czy odległościową/spotkania nad wodą poza oficjalnym terminarzem z możliwością symbolicznego finansowania przez Koło/;

• przy opracowaniu dokumentu, będą brane pod uwagę możliwości organizacyjne i techniczne Koła, w szczególności związane z zapewnieniem obsady sędziowskiej, przygotowaniem dróg dojazdu do łowisk i stanowisk; .

• należy rozważyć możliwość organizowania wycieczek o charakterze turystyczno – sportowym na łowiska związane z sezonowym gromadzeniem się dużej ilości ryb np. nad rz. Skrwę;

• w przypadku braku możliwości rozegrania zawodów na zaplanowanym łowisku i we wcześniej uzgodnionym terminie/ np. wysoki poziom wody, przyducha, lockdawn itp./, miejscem rezerwowym pozostaje półwysep na Skoki Żwirownia II;

• przy konstruowaniu „Terminarza….”  brali udział wszyscy członkowie Zarządu  oraz aktywni w pracy społecznej wędkarze Koła PZW Nr 126;

• odpowiedzialnym za realizację planu jest cały Zarząd Koła, w szczególności wiceprezes ds. sportu.

Wasze komentarze (0)