WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW NR 126

O K R Ę G  M A Z O W I E C K I

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE, Koło nr 126 we Włocławku

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 7.11.2021 r. o godz.10.00 (w pierwszym terminie), o godz.10.15(w drugim terminie), odbędzie się w świetlicy Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. (dawniej PKS) we Włocławku ul. Wieniecka 39, na parterze.

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW NR 126

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, powołanie Prezydium.

2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad – na podstawie projektów opracowanych przez zarząd. 

3. Wybór Komisji: mandatowej, skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków. 

4. Wystąpienie przewodniczącego komisji mandatowej - stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła.

5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Rzecznika Dyscyplinarnego Koła za 2020 rok.

6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia koła.

7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

Rzecznika Dyscyplinarnego Koła w minionej kadencji.

8. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu Koła. 

9. Realizacja uchwał i wniosków z ostatniego walnego zgromadzenia.

Wręczenie odznak „Za zasługi dla PZW” oraz pucharów za spławikowe GPX w 2021 r.

10. Omówienie projektu planu pracy Koła na rok  2022.

11. Omówienie projektu preliminarza budżetowego Koła na rok 2022.

12. Dyskusja.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła, na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła.

14. Ustalenie ostatecznego składu liczbowego władz i organów Koła zgodnie z ordynacją wyborczą.

15. Wystąpienie przewodniczącego komisji wyborczej - lista kandydatów zaproponowana przez uczestników walnego zgromadzenia.

16. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Koła, Sądu Koleżeńskiego Koła oraz Delegata(ów) i  zastępcy na VI Okręgowy Zjazd Delegatów.

17. Ogłoszenie wyników wyborów. Protokół komisji skrutacyjnej.

18. Podjęcie uchwał w sprawie: planu pracy i preliminarza budżetowego na 2022 r. Upoważnienie nowo wybranego Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie pracy Koła.

19. Wolne wnioski.

20. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków.

21. Zakończenie obrad.

Uwaga: uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do posiadania i noszenia maseczek zakrywających usta i nos.

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU KOŁA

ZARZĄD KOŁA

Mapa miejsca zgromadzenia

 

Wasze komentarze (0)